Quick Search:       Advanced Search

Preprint articles

Search By Key
Total  6 Records  Total  1 Pages  No.1   First Page Last Page Jump To Page
Article NO.TitleAuthor NameStart PageEnd PageCopy
b2018yx0307 高速列车蛇行运动稳定性研究概述 刘伟渭1,2,姜瑞金2,刘凤伟2,张良威2   
b2018yx0306 工程仿生领域猪笼草叶笼研究现状及发展趋势 王立新, 李山山   
b2018yx0303 基于完善双线性迟滞模型的干摩擦阻尼系统动力学分析 何冰冰1,何尚文2,贾文祯2,王 颖2,田 勇3   
b2018yx0302 抗高过载微机械陀螺仪研究综述 曹慧亮, 张英杰, 寇志伟, 石云波, 唐 军, 刘 俊   
b2018yx0301 水玻璃铸造旧砂再生方法及设备研究进展 汪华方,徐雨哲,卢记军